Multimediálne čítanie

Základná škola, Černyševského 8, Bratislava poskytuje žiakom prvého a druhého ročníka jedinečnú možnosť na hodinách SJL - Multimediálne čítanie, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu.

Nedostatok času na nácvik hlasného (mechanického) čítania je možné kompenzovať počítačovou aplikáciou. Čítanie slov textu do mikrofónu, umožní automatickú kontrolu. Na hodinách multimediálneho čítania sú vyberané krátke príbehy, ktoré si deti najprv môžu  vypočuť. Aktivita tohto typu je zameraná na techniku a výslovnosť pri čítaní.
Celá trieda je v rámci predmetu v počítačovej učebni. Každé dieťa používa počítač samostatne a taknepriamo nadobudne aj základné zručnosti obsluhy počítača.

Na hodinách multimediálneho čítania je poskytovaný individuálny prístup k žiakom.

Žiaci postupujú podľa vlastného tempa a priamo na danej vyučovacej hodine majú možnosť porovnať sa v čítaní so spolužiakmi a porovnať vlastný výkon oproti výkonom z predchádzajúcich vyučovacích hodín.

Ciele vyučovacieho predmetu:

  • Prostredníctvom príbehov z Multimediálnej čítanky /MMČ/ rozvíjať čitateľskú gramotnosť v súbežnosti s klasickou metódou výučby čítania.
  • Viesť deti k práci s informáciou v texte od začiatku aj bez potreby čítania.
  • Pomocou cielených otázok viesť deti k tomu, aby sledovali význam, ktorý je ukrytý v príbehu.
  • Sledovať čítaný príbeh so zvýrazňovaním slov ako prvkom globálnej metódy výučby čítania, ktorý dopomáha i pri klasickej analyticko-syntetickej metóde.
  • Zvýraznením aktuálne preberaného písmena, majú deti možnosť sledovať jeho výskyt v rozličných kontextoch a nevedome tak trénovať jeho výslovnosť.
  • Deti ziskavajú aj prvé hravé skúsenosti s e-learnig-om a bezstresovo nacvičujú formu elektronického testovania.
     

Web stránka  Multimediálna čítanka ...  

Hodiny multimediálneho čítania sú realizované v spolupráci s Katedrou aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenskeho v Bratislave. http://www.fmph.uniba.sk/

 

Skola: