Motto: „V každom dieťati je čosi dobré, pomôžme mu to objaviť.“

Zameranie školy


Základná škola, Černyševského 8, Bratislava je plnoorganizovaná škola sídliskového typu, ktorá bola daná do prevádzky 2. septembra 1988. Budova školy je plánovaná na 24 tried, 5 tried pre činnosť ŠKD, 2 telocvične, jednu herňu a 6 odborných učební.
 
Od roku 1997 otvárame špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti. Uvedené triedy pracujú s osobitným programom, zameraným na  zlepšenie verejného zdravia, prevenciu pred civilizačnými chorobami a  posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov. Žiaci s diétnou stravou – diabetická, bezgluténová a šetriaca - majú možnosť stravovať sa podľa ich potrieb v našej školskej jedálni.
 
Cudzie jazyky vyučujeme od prvého ročníka. Prvý cudzí jazyk je Anglický jazyk a druhý cudzí jazyk je Nemecký jazyk, ktorý vyučujeme od šiesteho ročníka. Škola je zapojená do projektu Inovácia metód výučby cudzích jazykov v základných školách v mestskej časti Bratislava - Petržalka.                                                                                                         

Informatická výchova a informatika sa vyučuje v dvoch učebniach. Škola disponuje aj s interaktívnou tabuľou. V rámci zdokonaľovania sa v čítaní využívame Multimediálnu čítanku.
 
Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie predmetov  :  Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Geografia, Biológia, Prírodoveda, Tvorba projektov, Telesná výchova – Zdravotná telesná výchova, Florbal, Výchova umenímPRVÝ ROČNÍK :

                                                                                                     

Informatická výchova a informatika sa vyučuje v dvoch učebniach. Škola disponuje aj s interaktívnou tabuľou. V rámci zdokonaľovania sa v čítaní využívame Multimediálnu čítanku.
 
Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie predmetov  :  Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Geografia, Biológia, Prírodoveda, Tvorba projektov, Telesná výchova – Zdravotná telesná výchova, Florbal, Výchova umením.
 
Záujmovej činnosti detí venujeme veľkú pozornosť. Žiaci majú možnosť pracovať v športových, umeleckých, prírodovedných a v  jazykových krúžkoch.
    Základná škola, Černyševského 8, Bratislava je plnoorganizovaná škola sídliskového typu, ktorá bola daná do prevádzky 2. septembra 1988. Budova školy je plánovaná na 24 tried, 5 tried pre činnosť ŠKD, 2 telocvične, jednu herňu a 6 odborných učební.
 
    Od roku 1997 otvárame špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti. Uvedené triedy pracujú s osobitným programom, zameraným na  zlepšenie verejného zdravia, prevenciu pred civilizačnými chorobami a  posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov. Žiaci s diétnou stravou – diabetická, bezgluténová (bezlepková – pri intolerancii na lepok) a šetriaca - majú možnosť stravovať sa podľa ich potrieb v našej školskej jedálni.
 
    Cudzie jazyky vyučujeme od prvého ročníka. Prvý cudzí jazyk je Anglický jazyk a druhý cudzí jazyk je Nemecký jazyk, ktorý vyučujeme od šiesteho ročníka. Škola je zapojená do projektu Inovácia metód výučby cudzích jazykov v základných školách v mestskej časti Bratislava - Petržalka.     
                                                                                                   
    Informatická výchova a informatika sa vyučuje v dvoch učebniach. Škola disponuje aj s interaktívnou tabuľou. V rámci zdokonaľovania sa v čítaní využívame Multimediálnu čítanku.
 
    Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie predmetov  :  Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Geografia, Biológia, Prírodoveda, Tvorba projektov, Telesná výchova – Zdravotná telesná výchova, Florbal, Výchova umením.
 
    Záujmovej činnosti detí venujeme veľkú pozornosť. Žiaci majú možnosť pracovať v športových, umeleckých, prírodovedných a v  jazykových krúžkoch.