ZAMERANIE ŠKOLY

Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava je plnoorganizovaná škola sídliskového typu, ktorá bola daná do prevádzky 2.septembra 1988. Čestný názov získala 5.decembra 2018.

Budova školy je plánovaná na 24 tried, 5 tried pre činnosť ŠKD, 2 telocvične, jednu herňu a 6 odborných učební. Od roku 2001 otvárame špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti.
Uvedené triedy pracujú s osobitným programom, zameraným na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu pred civilizačnými chorobami a posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov.

Prihlásiť sa na odber