ŠKOLA

Vážení rodičia,

od októbra už budete platiť za stravu len réžiu a doplatok na stravu.
Naše odporúčanie je , aby ste si dali trvalý príkaz na 10,- € mesačne.
Vyúčtovanie bude na konci školského roka.
IBAN : SK36 5600 0000 0094 0102 7010

pozorne si prečítajte  informácie  v časti "Stravovanie - Organizačné pokyny"

Ďakujeme.

 

Motto: „V každom dieťati je čosi dobré, pomôžme mu to objaviť.“

ZAMERANIE ŠKOLY

Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava je plnoorganizovaná škola sídliskového typu, ktorá bola daná do prevádzky 2.septembra 1988. Čestný názov získala 5.decembra 2018.

Budova školy je plánovaná na 24 tried, 5 tried pre činnosť ŠKD, 2 telocvične, jednu herňu a 6 odborných učební. Od roku 2001 otvárame špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti.
Uvedené triedy pracujú s osobitným programom, zameraným na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu pred civilizačnými chorobami a posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov.

Žiaci s diétnou stravou – diabetická, bezgluténová (bezlepková – pri intolerancii na lepok) a šetriaca - majú možnosť stravovať sa podľa ich potrieb v našej školskej jedálni.
Na základe získania čestného názvu školy od septembra 2019 budeme vyučovať šach od prvého ročníka ako voliteľný/disponibilný predmet.

Cudzie jazyky vyučujeme od prvého ročníka. Prvý cudzí jazyk je Anglický jazyk a druhý cudzí jazyk je Nemecký jazyk, ktorý vyučujeme od šiesteho ročníka.
Škola je zapojená do projektov : Otvorená škola, Olománia Informatika sa vyučuje v dvoch učebniach. Škola disponuje aj s interaktívnymi tabuľami.
Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Biológia, Telesná výchova – Zdravotná telesná výchova,
Nové predmety : Florbal, Šach, Tvorba projektov a prezentácií.

Záujmovej činnosti detí venujeme veľkú pozornosť. Žiaci majú možnosť pracovať v šachovom krúžku, v športových, umeleckých, prírodovedných a v jazykových krúžkoch.