Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava V

Primárna prevencia pre žiakov 1.stupňa

Kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová dňa 5. februára 2015 realizovala primárnu prevenciu pre žiakov 1.stupňa.

1.ročník

„Póla radí deťom“ – prvé stretnutie zamerané na dopravnú výchovu a na bezpečné správanie sa doma či na ulici. Žiaci obdržali vlastné pracovné zošity, do ktorých si dopĺňali dôležité „poznámky“, vyfarbovali obrázky a živo diskutovali o danej téme. Druhé stretnutie je naplánované predbežne na mesiac apríl a bude zamerané na základy prevencie závislostí na internete a návykových látkach, akými sú drogy a alkohol.

2.ročník

„Snehulienka trochu inak“ – prevencia je zameraná na bezpečné správanie sa doma či na ulici a na možné nebezpečenstvo, ktoré číha na deti pri kontakte s cudzími ľuďmi.

3.ročník

Oliho príbeh“ - celoslovenský projekt sa realizoval vo forme krátkeho animovaného filmu pre žiakov 3.ročníka. Obsahom projektu je železničná doprava z oblasti dopravnej výchovy.

4.ročník

„Bezpečne“ - projekt je obsahovo zameraný na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, teda na chodcov a cyklistov. Žiaci získali vedomosti o hroziacich nástrahách cestnej premávky a o povinnej výbave chodca a cyklistu.

Prevencia sociálno-patologických javov na škole pre žiakov 2.stupňa

Kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová dňa 6. februára 2015 realizovala prevenciu sociálno-patologických javov pre žiakov 2.stupňa.

5. - 6.ročník

„Proti šikane“- preventívny program zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí, akými sú násilné správanie, najmä agresivita a z toho vyplývajúce dôsledky.

7. - 9.ročník

„Trestno-právna zodpovednosť“ – preventívne stretnutie so zameraním na zvýšenie právnej vedomosti a uvedomenie si trestnej zodpovednosti.

projekt: