Rozhodnutie č. 1/2015

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí

Súbor: 

ŠKD: