Rozhodnutie č. 3/2017

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí...

Súbor: 

ŠKD: