Vyučovací proces

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.
Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení.

Termíny prázdnin 2019/2020

 Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.

Školský rok 2019/2020

Krúžky

V školskom roku 2018/2019 ponúkame na výber tieto krúžky :

Zumba 
Zahrajme si na flaute
Slovenčina pre deviatakov
Stolný tenis
Poznaj svoje mesto
Šachový krúžok
Výtvarný krúžok Malý maliar
Literárno-dramatický krúžok
Florbal
Príprava na Testovanie 9
Školský časopis IRIS
Mladý návrhár
Nebojme sa matematiky
Konverzácia v nemeckom jazyku
Da Vinci
Badmintonový krúžok
Športové hry
Pohybové hry 

Subscribe to RSS - Vyučovací proces