Oznamy

EduPage

Vážení rodičia, v týchto dňoch pomaly pripravujeme prechod na Edupage. Na rodičovskom združení - konzultáciách, ktoré prebiehajú tento týždeň, si každý rodič môže na podpis vyzdvihnúť prihlasovacie údaje do Edupage.
Vzhľadom k tomu, že na systém prechádzame v priebehu školského roka, nebudú spustené všetky moduly. Nevieme spustiť platby, jedáleň, sledovanie príchodov a odchodov vášho dieťaťa čipom - tie zostanú do konca školského roka po starom.
Jedáleň - strava.cz (VIS Plzeň) a odchody a príchody žiakov stále budete môcť sledovať v systéme škola na webe IŽK.

Oznam

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že

v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.Z. (školský zákon) dňa 22. decembra 2022 (štvrtok) udeľujem z prevádzkových a organizačných dôvodov žiakom základnej školy 

riaditeľské voľno

Mgr. Zora Dóczyová, riaditeľka školy

Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že v zmysle § 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle
Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005-R podľa čl. 5, odseku 2 písmena c) so
súhlasom zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Petržalka a na základe odporúčania
RÚVZ, prerušujem žiakom ZŠ Černyševského 8, Bratislava prezenčnú formu
výchovno-vzdelávacieho procesu na 5 dní a žiaci školy prechádzajú na dištančnú

Prihlásiť sa na odber Oznamy