Prírodovedné prednášky

Už tretí školský rok deti našej školy absolvujú cyklus prírodovedných prednášok na rôzne zaujímavé témy, ktoré v učebnicich nenádejte. Hlavným cieľom prednášok je prehĺbiť u detí kladný vzťah k prírode. Prednášky sú vedené hravou formou, obohatené o pomôcky (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živézvieratá a rastliny), hry a tvorivé aktivity, čím sa u detí prebúdza chuť „poznávať a mať rád“.
Prednášky sú nadstavbou a obohatením bežných školských osnov. Zoológ Mgr. Juraj Čačaný PhD. pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov pre deti , letných prírodovedných táborov a prednášaním na školách a veľmi pútavým spôsobom ich vťahuje do sveta živočíchov a rastlín celého sveta.
Najbližšie nás čaká prednáška "Voda nad zlato" 20.3.2020