Oznamy

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., riaditeľka Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava

u d e ľ u j e

dňa 20.11.2019 riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka z organizačných dôvodov – testovanie žiakov 5. ročníka.

Prihlásiť sa na odber Oznamy