OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA - nové dôležité informácie!!!

Vážení rodičia,

v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza:

zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni

Zákonný zástupca žiaka uhrádza:

a) príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za odobratú stravu a za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,

b) príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za podanie stravy prostredníctvom školskej jedálne, ak je táto strava zabezpečená zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka donáškou.

  • vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,
  • za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

VZN: Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2019

stravovanie